Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpi rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO. W związku z tym spółka z o. o. Maszyny do obróbki rur i drutu TARGA z siedzibą w Warszawie (01-032) przy ul. Anielewicza 20, zwana dalej Administratorem danych informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Zgodnie z art. 4 pkt. RODO administratorem Państwa danych jest Spółka z o. o. Maszyny do obróbki rur i drutu TARGA z siedzibą w Warszawie (01-032) przy ul. Anielewicza 20
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce z o. o. Maszyny do obróbki rur i drutu TARGA jest Mateusz Kielczyk, kontakt: targa@targa.pl
 3. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy lub umowy, która ma zostać zawarta
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa, takie jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem danych;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:
 7. okres świadczenia usług przez Spółkę z o. o. Maszyny do obróbki rur i drutu TARGA;
 8. okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających,
 9. Przysługuje Państwu:

a). prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b). prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c). prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d). prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e). prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f). prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

 1. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
 3. podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług;
 4. Państwa dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Pozostaję z poważaniem,

Mateusz Kielczyk